Jót Venni Jó

Adatkezelési Tájékoztató

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Czap László e.v. székhely: 1223 Budapest, Bíbic utca 6/B. B. ép. 1. ; Adószám: 56986358143). a jotvennijo.hu (a továbbiakban: Jót Venni Jó vagy Weboldal) jótékonysági online piactér Üzemeltetője (a továbbiakban:„Üzemeltető” vagy „Adatkezelő”) az általa üzemeltetett Weboldalon megvalósuló adatkezelésről a jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) útján ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval biztosítja a GDPR 12-14. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. Érintett a jelen Adatkezelési Tájékozató vonatkozásában az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akivel összefüggésben az Adatkezelő személyes adatot kezel, így a Weboldal Felhasználója, a hírlevélre feliratkozott természetes személy, jogi személy Felhasználó képviselője és kapcsolattartója, valamint a Weboldal Látogatója.

Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmét illetően, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Jelen Tájékoztató szerinti Címzettek (akik részére az Adatkezelő által az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatok átadásra kerülnek) az Adatkezelő Adatfeldolgozói (7. pont), valamint akik részére az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban adattovábbítást végez (5. pont).

A Tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által a Weboldalon és azzal összefüggésben kezelt személyes adatokról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelésbe bevont Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett Személyes Adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítás követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az Érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat vagy az Érintettek visszajelzése miatt szükség van.

3. FOGALOMTÁR

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

Info törvény: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hatóság: az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a Személyes Adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése;

Jót Venni Jó vagy Weboldal: az Adatkezelő által a jotvennijo.hu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett honlap, online kereskedelmi oldal, jótékonysági online piactér, ahol az az eladók (Alkotó) saját készítésű, egyedi termékeket adhatnak el, a vásárlók (Vevők) ezeket megvásárolhatják és a vásárlás által, annak következtében az általuk a Termékért fizetett Végösszeg egy részével, vagy Adományozóként egy vagy több meghatározott Célt támogatnak;

 

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Felhasználó: A Weboldal legtöbb funkciójának elérése regisztrációhoz kötött. Felhasználó a Weboldalon regisztrált Vevő, Alkotó valamint Szervezet;

Szolgáltatás:az Üzemeltető által a Weboldalon keresztül valamennyi Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás;

Látogató: a Weboldalon történő Regisztrációt vagy a weboldali felhasználói fiókba történő belépést megelőzően a Weboldalon tartózkodó személy. A Látogató a Weboldal legtöbb funkcióját (különösen, de nem kizárólagosan a vásárlás, a termékfeltöltés, az adományozás) nem éri el;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak megegyeznek és azonos módon értelmezendők a Weboldal Általános Felhasználási Feltételeiben szereplő azonos fogalmakkal.

4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA,

Az Adatkezelés célja és az Érintettek köre

Az Adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelés időtartama és az adattárolás módja

Az adatkezelés célja:

 • a Jót Venni Jó-n történő regisztráció által
 • a Weboldal Szolgáltatásai elérésének biztosítása (azaz az online termékértékesítés,
 • a vásárlás és a fizetés/adományozás lebonyolításának biztosítása, dokumentálása, a Vevő és az Alkotó kapcsolatfelvételének elősegítése), a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • a számviteli kötelezettség teljesítése, számlakiállítás.

Az Érintettek köre: a Weboldalra regisztráló (Vevő és Alkotó) felhasználók, valamint a Szervezetek képviselői.

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (vagyis a Felhasználó részére történő Szolgáltatás nyújtásához.

 

A GDPR 6. cikk (1) c) pontja és a Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdése, valamint az Áfa tv. 169.§ alapján az Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

.

A Jót Venni Jó-n történő regisztrációhoz szükséges adatok:

e-mail cím; jelszó (titkosítva tárolva)

 

Vásárláshoz/termékfeltöltéshez (eladáshoz) szükséges adatok: vezetéknév és keresztnév; telefonszám; szállítási név és cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám; Alkotók esetében még: adószám, Barion azonosító és számlaszám; és

 

Számlázási adatok: vezetéknév, keresztnév, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)

 

 

 

Az Adatkezelés időtartalma: a regisztráció/felhasználói fiók törlését követő 5 évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések 5 év alatt évülnek el).

Az Adatkezelés időtartalma: a vásárlás/eladás (azaz tranzakció létrejöttét) követő 5 évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések 5 év alatt évülnek el).

 

 

Az Adatkezelés időtartalma: ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli tv. alapján köteles megőrizni, akkor azokat az Adatkezelő a számla kiállítását követő 10 év elteltével törli.

 

Adattárolás módja: elektronikus.

Az Adatkezelés célja és az Érintettek köre

Az Adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelés időtartama és az adattárolás módja

Az adatkezelés célja:

 • a Szervezetekkel és az Alkotókkal történő kapcsolattartás.

Az Érintettek köre: a Weboldalra regisztráló Alkotók és Szervezetek kapcsolattartói.

A GDPR 6. cikk (1) f) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogos érdeke.

 

Az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készített, amelyben megállapításra került, hogy az Érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben az Adatkezelő kényszerítő erejű jogos érdeke elsőbbséget élvez.

Az érdekmérlegelési teszt eredményét az Adatkezelő az Érintett erre irányuló kérelme esetén rendelkezésre bocsátja.

A kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma.

Az Adatkezelés időtartalma: az adott kapcsolattartónak a Jót Venni Jó vonatkozásában ezen minősége megszűnésétől számított 5 évig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések 5 év alatt évülnek el)-

 

Adattárolás módja: elektronikus.

 

Az adatkezelés célja:

 • a Jót Venni Jóra történő regisztráció engedélyezése Facebook fiókkal.

 

Az Érintettek köre: a Weboldalra regisztráló Felhasználó (Vevő és Alkotó).

 

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (vagyis a Felhasználó részére a Szolgáltatás nyújtásához).

 

 

Amennyiben Facebook fiókkal rendelkezik a felhasználó, úgy a Regisztráció/Bejelentkezés Facebook fiókkal gombra kattintva átirányítódik a külső szolgáltató belépési adatbekérő oldalára, ahol a korábban megadott (Facebook oldalon) regisztrált adatokkal lehet regisztrálni, majd belépni az Adatkezelő oldalára. A beírt jelszóadatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá és nem is tárolja azokat.

 

Az adatok forrása a www.facebook.com . (Facebook).

Facebook fiókkal történő belépés esetén az felhasználó nevét, e-mail címet, profilképet adja át a Facebook az Adatkezelő részére.

A Facebook adatkezelési rendelkezései itt találhatók: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Adatkezelés időtartalma:a regisztráció/felhasználói fiók törlésétől számított legfeljebb 5 évig – (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések 5 év alatt évülnek el).

 

Adattárolás módja: elektronikus

 

 

Az adatkezelés célja: a Jót Venni Jó személyre szabott ajánlatokat, tartalmat tartalmazó hírlevél küldése.

 

Az Érintettek köre: a Jót Venni Jó hírlevélre feliratkozó Látogatók és Felhasználók.

A GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint, amely nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét:

 • leiratkozás a vonatkozó e-mail alján,
 • postai úton: az Üzemeltető székhelyére küldött levelében.

A hírlevélről való leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának minősül.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jót Venni Jó hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges adat: e-mail cím. Az ajánlatok személyre szabásához szükséges adatok: a vásárlással, adományozással kapcsolatos adatok – email cím, név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, kosártartalom, kosárérték.

Az Adatkezelés időtartalma:Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattárolás módja: elektronikus

 

Az adatkezelés célja: a Jót Venni Jóval történő kapcsolatfelvétel.

 

Az Érintettek köre: a Jót Venni Jó –t a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy email útján megkereső Látogatók.

 

A GDPR 6. cikk (1) a) szerinti, az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint, amely nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét:

 • e-mail alján;
 • a kapcsolatfelvételiűrlapon;
 • postai úton: az Üzemeltető székhelyére küldött levelében.

 

 

 

A Jót Venni Jóval történő kapcsolatfelvétel során kezelt adat: e-mail cím, név, továbbá a kapcsolatfelvétel üzeneteinek tartalma.

Az Adatkezelés időtartalma:Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Adattárolás módja: elektronikus

5. ADATTOVÁBBíTÁSOK

5.1. Az Adatkezelő a Vevő személyes adatait online kereskedelmi portálok (piacterek) használatával összefüggésben, azok funkcionalitásából adódóan az aukciók és tranzakciók teljesítése céljából, azaz a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a 4. pont alapján továbbíthatja az Alkotók részére.

A továbbított, illetve hozzáférhetővé tett adatok köre: felhasználónév, név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és számlázási cím.

Adattovábbítás célja: az aukciók, tranzakciók teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználóval kötött szerződés teljesítése.

5.2. Az Adatkezelő a Vevő vagy az Adományozó meghatározott személyes adatait adományozás esetén továbbíthatja azon Szervezet részére, amelyet a Vevő a Jót Venni Jón történő vásárlásán vagy az Adományozó adományozásán keresztül adományával támogatott.

Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, az adomány összege.

Adattovábbítás célja: a Szervezet kapcsolatfelvétele az adományt adóval.

Adattovábbítás jogalapja: a Vevő/Adományozó hozzájárulása.

5.3. Az Adatkezelő a Vevő vagy az Adományozó meghatározott személyes adatait továbbíthatja a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-048552) részére a fizetés megvalósulásával, lehetővé tételével, lebonyolításával összefüggésben.

Továbbított adatok köre: a vásárlással, adományozással kapcsolatos adatok – email cím, név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, kosártartalom, kosárérték.

Adattovábbítás célja: a tranzakció/adományozás pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonságának biztosítása és a tranzakciók nyomon követése.

Adattovábbítás jogalapja: a Vevő/Adományozó hozzájárulása.

Az Adatkezelő a Látogató, Vevő vagy az Adományozó meghatározott személyes adatait továbbíthatja a MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland) részére hírlevélre való feliratkozással összefüggésben.

Továbbított adatok köre: a vásárlással, adományozással kapcsolatos adatok – email cím, név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, kosártartalom, kosárérték

Adattovábbítás célja: hírlevélszolgáltatás igénybevétele, kapcsolódó marketinganyagok készítése és terjesztése

Adattovábbítás jogalapja: a Látogató/Vevő/Adományozó hozzájárulása.

Továbbított adatok köre: a vásárlással, adományozással kapcsolatos adatok – email cím, név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, kosártartalom, kosárérték

Adattovábbítás célja: hírlevélszolgáltatás igénybevétele, kapcsolódó marketinganyagok készítése és terjesztése

Adattovábbítás jogalapja: a Látogató/Vevő/Adományozó hozzájárulása.

5.4. A fentieken túl az Adatkezelő Harmadik személynek, vagy Címzettnek adatot csak abban az esetben továbbít, ha az Érintettet arról előzetesen tájékoztatta és az Érintett ahhoz előzetesen hozzájárult, az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy az a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

6. ADATBIZTONSÁG, TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot (bizalmasságot): megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő által használt informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és az elosztott szolgáltatásmegtagadást célzó támadások ellen. Az Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az Adatkezelő az informatikai adatok és a környezet megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az Adatkezelő az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Az Adatkezelő kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszereinek sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.

Az Adatkezelő az informatikai környezetét rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

Az Adatkezelő a működése során érzékelt vagy bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens és felelős módon kivizsgálja és megteszi az adatvédelmi jogszabályok által az adatvédelmi incidensek kezelése kapcsán előírt intézkedéseket.

Az Adatkezelő a szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

7. ADATFELDOLGOZÓK

Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vehet és vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Weboldal esetében az Üzemeltető tárhelyszolgáltatóként az Websupport Magyarország Kft.- t (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419) veszi igénybe.

Az Üzemeltető a hírlevelek kiküldésére és adott esetben elkészítésére Adatfeldolgozóként a MailerLite Limited-et (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland) veszi igénybe.

 

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

8.1. Adatvédelemmel összefüggő jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az Érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.1.1. A hozzáféréshez való jog

 1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő fenti elérhetőségein, valamint a info@jotvennijo.hu e-mail címen keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. a GDPR a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról, a GDPR 44-46. cikkével összhangban.
 2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

8.1.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Érintett kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

8.1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. Az adatot az Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 1. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

Az Adatkezelő minden olyan Címzettet tájékoztat a fentebb megjelölt helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel az Adatkezelő részéről.

8.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén – tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő Személyes Adatát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell bizonyítani, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8.1.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célból történő adatkezelés tekintetében az Érintettet figyelemmel az adatkezelés jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

8.1.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés

 1. a) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A fenti a) és c) pontban megjelölt esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8.1.7. Jogorvoslati lehetőségek

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1/391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Magyarországon az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Az eljárás az Érintett választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap ad tájékoztatást: www.birosag.hu.

9. A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR rendelkezései az irányadóak.

2022. szeptember 10.