Jót Venni Jó Általános Felhasználási Feltételek


1. Bevezető rendelkezések

1.1 A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) Czap László e.v. székhely: 1223 Budapest, Bíbic utca 6/B. B. ép. 1. ; Adószám: 56986358143); (a továbbiakban: Üzemeltető), mint közvetítő szolgáltató által üzemeltetettwww.jotvennijo.hu weboldal (a továbbiakban: Jót Venni Jó vagy Weboldal) jótékonysági online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevője (Ön vagy Felhasználó) általi használata feltételeit tartalmazza.

1.2 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok sem az Üzemeltetőhöz, sem az alkotóhoz (eladóhoz) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion Általános Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója a https://www.barion.com/hu/ alatt érhetők el.

1.3 A Weboldalon történő regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

1.4 Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatja a Felhasználót a Weboldalon és a részére email útján küldött rendszerüzenetben. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával lépnek hatályba a Felhasználóval szemben a Szolgáltatás további igénybevételére vonatkozóan, kivéve, ha a Felhasználó a fentebb megjelölt 15 napos határidőn belül e-mail útján jelzi az Üzemeltető részére a módosítás el nem fogadását, amellyel a közötte és az Üzemeltető között létrejött szerződést felmondja.

1.4.1 Kivételt képeznek a fenti értesítési határidő alól azok az esetek, amikor

  • az Üzemeltető valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése okán módosítja a jelen ÁFF-et, vagy
  • rendkívüli jelleggel, valamely előre nem látható körülmény miatt, különösen, de nem kizárólagosan csalás, rosszindulatú szoftverek, esetleges adatvédelmi incidensek vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatok okán szükséges módosítania a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

1.5 Az Üzemeltető köteles jóhiszeműen eljárni az Felhasználókkal szemben a Jót Venni Jó üzemeltetése során. Az Üzemeltető tartózkodik a jelen ÁFF visszamenőleges hatályú módosításától, kivéve, ha az valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség betartása okán szükséges, vagy visszamenőleges hatályú maga a módosítás.

1.6 A Felhasználó személyes adatainak Üzemeltető általi kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely a jelen Általános Felhasználási Feltételektől különálló dokumentum.

1.7 Az Üzemeltető az Alkotók, a Szervezetek és a fizetési szolgáltató adatvédelmi gyakorlatáért és egyéb tevékenységéért felelősségét kizárja.

2. Fogalomtár

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

 • Üzemeltető: Czap László e.v. székhely: 1223 Budapest, Bíbic utca 6/B. B. ép. 1. ; Adószám: 56986358143);
 • Jót Venni Jó vagy Weboldal: az Üzemeltető által a jotvennijo.hudomain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online kereskedelmi oldal, jótékonysági online piactér, ahol az Alkotók saját készítésű, egyedi termékeket adhatnak el, a Vevők ezeket megvásárolhatják és a vásárlás által, azaz annak következtében az általuk a Termékért fizetett Végösszeg egy részével egy vagy több meghatározott Célt támogatnak. Meghatározott Cél támogatására vásárlás nélkül, egy adott összeg (1000 forint vagy annak egész számú többszöröse) (Adomány) felajánlásával és megfizetésével is lehetőség van.
 • Alkotó: az a Felhasználó, aki a Jót Venni Jó-n a jelen ÁFF-ben foglaltaknak megfelelően regisztrál, ott Terméket eladásra kínál, azaz a Weboldalra eladás céljából Terméket feltölt;
 • Kiemelt Alkotó: az az Alkotó, aki webshoppal rendelkezik, és aki a Weboldalon többletkötelezettséget vállal és ennek okán többletjogosultságokkal rendelkezik.
 • Vevő: az a Felhasználó, aki a Jót Venni Jó-n a jelen ÁFF-ben foglaltaknak megfelelően regisztrál, ott Terméket vásárol és az általa megvásárolt Termékért fizetett Végösszeg egy részével egy vagy több meghatározott Célt támogat.
 • Adományozó: az a Felhasználó, aki a Jót Venni Jó-n termékvásárlás nélkül egy általa meghatározott összeggel (amely 1000 forint vagy annak egész számú többszöröse lehet) (Adomány) meghatározott Célt támogat.
 • Licitáló: az a Felhasználó, aki licitál – elektronikus úton vételi ajánlatot tesz – egy olyan tranzakciós folyamatban megjelent Termékre, amelyet a Jót Venni Jó piactéren az Alkotó aukció keretében kíván értékesíteni;
 • Szervezet: olyan az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6.pontja szerinti civil szervezet, amelynek a részére a Jót Venni Jó-n keresztül az Alkotó által eladásra kínált Termék megvásárlásával az azért fizetett Végösszegből a Vevő, vagy vásárlás nélkül az Adományozó Adományt adományoz.
 • Adomány: a Terméknek a Jót Venni Jó-n történő megvásárlásával annak Végösszegéből a Vevő által, vagy az Adományozó által termékvásárlás nélkül meghatározott Célra felajánlott és megfizetett pénzösszeg.
 • Termék: olyan az Alkotó vagy általa megbízott személy által készítettegyedi tárgy, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁFF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal, amelyet az Alkotó a Weboldalra eladás céljából feltölt, és ott eladásra kínál;
 • Tranzakció: az a folyamat, amely a Terméknek az Alkotó által a Weboldalra eladás céljából történő feltöltésével kezdődik és a Termék Vevő általi megvásárlásával/az Aukció lezárultával ér véget;
 • Aukció: az a Tranzakció, amelynek során a Felhasználó licitálás (elektronikus úton történő vételi ajánlat megtétele) útján vásárolhatja meg az Alkotó által feltöltött Terméket. Az aukció nyertese az a Felhasználó, aki annak végéig legalább a Nyitóárat elérő legmagasabb vételi ajánlatot (licitet) tette, vagy aki a Terméket az Alkotó által meghatározott (az aukcióban, a terméklapon szereplő) fix áron (Azonnali áron) megvásárolta;
 • Célzott aukció: olyan aukció, amely meghatározott Cél támogatására került elindításra, ahol az eladott Termékért fizetett Végösszeg egésze a meghatározott Célt támogatja.
 • Cél: Szervezet vagy Szervezet által indított gyűjtés, amelyet a Vevő vagy az Adományozó Adománnyal támogathat.
 • Nyitóár: a Terméknek az Alkotó által meghatározott minimum ára, amelynek el nem érése esetén az aukció sikeresnek nem tekinthető, és amelyet el nem érő összegért a Termék nem vásárolható meg.
 • Végösszeg: az az összeg, amelyet a Vevő a Termékért fizet, amely a Termék Vételárából és az Adományból áll.
 • Azonnali ár: az Alkotó által a Termék feltöltésekor meghatározott az az ár, amelyet elérő Végösszegért a Termék (aukciós értékesítés esetén is) megvásárolható.
 • Szolgáltatás: az Üzemeltető által a Weboldalon keresztül a jelen ÁFF, mint szerződés alapján, valamennyi Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás.
 • Portálhasználati díj: az Alkotó és a Szervezet, mint Felhasználók által az Üzemeltető részére a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj.

3. Regisztráció

3.1. A Jót Venni Jó jótékonysági online piactér szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik – ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik – a Weboldalon regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, gazdálkodó szervezetek vagy civil szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.); vagy
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§ 4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva eladási vagy vásárlási céllal, azaz Alkotóként vagy Vevőként regisztrál; vagy
 • civil szervezet, amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva Szervezetként regisztrál;

és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet/civil szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

3.2. A regisztráció valamint azt követően a Jót Venni Jó Szolgáltatásainak használata során a Felhasználó köteles valós, hozzá köthető adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket tartalmaznak, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, továbbá a Felhasználót a Jót Venni Jó használatából kizárni.

3.3. A Felhasználó által megadott adatok a Weboldalon történő regisztrációt követően létrejött felhasználói fiókjában kerülnek rögzítésre. Amennyiben ezen adatokban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles a felhasználói fiókban haladéktalanul átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

3.4. A Felhasználó felhasználóneve a Weboldalon történő érvényes regisztrációját követően automatikusan generálódik, amelyet Felhasználó megváltoztathat. Az így megváltoztatott felhasználónév nem lehet félrevezető, trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén és/vagy más jó hírnevének csorbítására alkalmas.

4. Alkotóra vonatkozó rendelkezések

4.1 Alkotóként regisztrálhat a gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében az, aki képviseleti jogosultsággal (törvényes képviselő vagy meghatalmazott) rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott jogállását, de fenntartja a jogot, hogy a megadott adatok alapján ellenőrzést végezzen és az ellenőrzés időtartamára a regisztrációt/alkotói felhasználói fiókot felfüggessze. Az ellenőrzés során a Felhasználó az Üzemeltető által kért adatokat és dokumentumok másolatát köteles az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.

4.2 Alkotóként regisztráló Felhasználók a számla kötelező adattartalmi elemeinek feltüntetése érdekében kötelesek adószámot megadni a regisztrációs folyamat részeként. Érvénytelen, hibás vagy valótlan adószám megadása esetén, az Üzemeltető fenntartja a jogot az alkotói regisztráció/ alkotói felhasználói fiók felfüggesztésére vagy törlésére.

4.3 Kiemelt Alkotóvá válhat az az Alkotó, aki ebbéli szándékát az Üzemeltető felé jelzi és vállalja a Kiemelt Alkotói státusszal járó többletkötelezettségeket. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egy adott Alkotó Kiemelt Alkotóvá minősítési kérelmét visszautasítsa, vagy a Kiemelt Alkotói státusszal rendelkező Alkotót (nem kiemelt) Alkotóvá bármikor átminősítse.

4.4 A Jót Venni Jó-ra történő regisztrációval, továbbá eladásra kínált termékek feltöltésével az Alkotó hozzájárul, hogy a Weboldalra általa feltöltött termékek terméklapját és fényképekeit az Üzemeltető a Weboldalt népszerűsítő reklámcélokra felhasználja.

4.5 Az Alkotó a Weboldalon történő eladásai után Portálhasználati díjat fizet az Üzemeltetőnek az Üzemeltető aktuális, az adott tranzakció indítása idején hatályos díjszabása szerint.

5. Termékfeltöltés, tranzakció indítás, eladás

5.1 Az Alkotónak a terméklapon meg kell jelenítenie a feltöltött Termék pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

5.2 Az Alkotó a Termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat (aukciónál az aukciózárás a Nyitóárat elérő legmagasabb vételi ajánlattal) esetén a Terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal, a Vevő részére küldött visszaigazoló e-mailben feltüntetettek szerint adja át a tranzakció Vevőjének (az aukció nyertesének).

5.3 Az Alkotó az általa feltöltött Termékért fizetendő Végösszegként az aukciós értékesítés esetén a nyertes ajánlatnak számító legalább Nyitóárat elérő árat, fix/azonnali áras értékesítés esetén legalább az általa megjelölt Azonnali árat számíthatja fel.

5.4 A tranzakcióban a Termékért fizetett ellenérték (Végösszeg) lehet:

 • Aukciós értékesítés esetén a legmagasabb licit értéke, amennyiben az legalább az Alkotó által meghatározott Nyitóárat elérte; vagy
 • a Vevő által ajánlott az az ár, amely eléri vagy meghaladja az Alkotó által meghatározott Azonnali (azaz fix) árat.

5.5 AJót Venni Jó online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

5.6 A Felhasználóknak a Jót Venni Jó online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

5.7 Az Alkotó, mint Felhasználó a saját maga által indított aukción nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más Felhasználó Jót Venni Jó-n regisztrált felhasználói fiókját felhasználva. Ezen feltételek megszegése esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználónak a Weboldal Szolgáltatásaihoz való hozzáférését felfüggeszteni és/vagy megszüntetni.

5.8 Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynek végén egy adott költség feltüntetés nélküli felszámítására kerül sor (pl. nem valós szállítási költség, fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az Alkotó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget a Termékért fizetett Végösszegként vagy annak részeként.

5.9 A Termék meghirdetésekor a Termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, tranzakciókat, és a keresőszavakat tartalmazó terméklapokat az Üzemeltető eltávolíthatja.

5.10 A Jót Venni Jó kizárólag konkrét, valós termék hirdethető meg és adható el. Nem hirdethető meg olyan Termék, amely arra szolgál, hogy az Alkotó egyéb futó tranzakcióit hirdesse.

5.11 Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett Terméket ábrázolja. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más Alkotó terméke található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat az Üzemeltető törölheti.

5.12 A Termék:

 • tilos minden olyan Termék feltöltés és adásvétele, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik; és/vagy
 • sértő, gyűlöletkeltő, trágár, obszcén vagy félrevezető; és/vagy
 • alkalmas más Alkotók vagy Szervezetek jó hírnevének csorbítására;
 • A Jót Venni Jó-n tilos az alábbi Termékek árusítása:
  • használt termékek;
  • hamis vagy hamisított termékek;
  • veszélyes vegyi anyagok, tűz-és robbanásveszélyes anyagok;
  • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek;
  • olyan termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait;
  • lopott vagy jogellenes termékek;
  • engedélyköteles fegyver, valamint közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök;
  • bármely olyan termék, ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot;
  • bármely olyan termék, amely az Üzemeltető saját döntése alapján káros a környezetre, vagy amelyet közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint;
  • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek, amelyek alkalmasak a szerzői jog vagy egyéb, szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértésére;
  • emberi vagy állati szervek, szövetek, vagy azokból készült tárgyak;
  • diplomamunkák, szakdolgozatok, doktori disszertációk, vagy egyéb hasonló jellegű dolgozatok, munkák;
  • pornográf anyagok vagy szexuális segédeszközök;
  • minden olyan termék, amelynek online történő értékesítését a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok tiltják.
 • Az alábbi Termékek, értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:Termékfajta

Megjelenítési feltételek

A termékleírásnak tartalmaznia kell

Élelmiszerek

Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel és árusítható a Jót Venni Jó-n. Bármely élelmiszer értékesítése esetén az Alkotónak meg kell felelnie a kistermelői élelmiszer-termelés, – előállítás és -értékesítés feltételeitől szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, nem másolt.

Fegyver

A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, továbbá véglegesen hatástalanított.

Nemesfém tárgy

A forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet (üzletszerű vállalkozási tevékenység) folytató eladónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága által kiadott tevékenységi engedéllyel és regisztrációs számmal (PR szám) kell rendelkeznie.

Ékszereken magyar, vagy azzal egyenértékű fémjelet és névjelet kell feltüntetni.

Gyermekjátékok

Az értékesített gyermekjátékoknak meg kell felelnie, a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011 (X.5) NGM rendeletben foglaltaknak.

A játék használata szempontjából ajánlott (minimum és maximum) ajánlott életkort és annak megfelelő figyelmeztetéseket.

Kozmetikai termékek

Az értékesített kozmetikai termékeknek meg kell felelnie az Európai Parlament és a Tanács kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendeletének (2009. november 30.).

Ha a forgalmazás engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát, a névleges tartalmat (súlyban vagy térfogatban), termékleírást, használati információkat, tárolási információkat, összetevőket.

Engedélyköteles termék esetén az Alkotó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van.

A Weboldal használatával az Alkotó kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek (különösen, de nem kizárólagosan élelmiszerbiztonság, csomagolás, címkézés, engedély, stb.) maradéktalanul megfelel és ezzel összefüggésben az Üzemeltetőt mentesíti mindennemű felelősség alól, mely a Weboldalon keresztül értékesített Termékkel összefüggésben felmerül.

 • Eladásra csak olyan Termék hirdethető meg, amelyet az Alkotó részben vagy teljesen valamely képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti, vagy egyéb technika alkalmazásával saját maga készített, továbbá olyan élelmiszer, melyet saját maga, házilagos eljárással, kézműves jelleggel állított elő. A Termékeknek egyedieknek szükséges lenniük, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termékleírásában célszerű feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit az Alkotó hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit már készen vásárolt hozzá. A Jót Venni Jó-ra kizárólag olyan Termék tölthető fel, ami a létrehozása során rendelkezik az egyedi alkotói mozzanattal.
 • A Jót Venni Jó-ra kizárólag olyan Termék tölthető fel, amelyet máshol (online) megvásárolni nem lehet- annak egyedisége okán.
 • Termékfotó: A Weboldalon csak éles, a Terméket ábrázoló fotók jeleníthetőek meg, melyek segítségével pontosan, részleteiben látható a Termék. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett Terméket ábrázolja. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi (darab) termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darab is elérhető a Termékből.
 • Az Alkotó köteles a Terméket a Termék jellegének, tulajdonságainak leginkább megfelelő termékkategóriá(k)ba besorolni, oda feltölteni. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Alkotó által feltöltött Terméket más- az Alkotó által meghatározott kategóriától eltérő termékkategóriába átsorolja. Amennyiben az Alkotó által feltölteni kívánt vagy feltöltött Termék számára nem található megfelelő termékkategória a Weboldalon, az Alkotó jelezheti erre vonatkozó kérését az Üzemeltető felé, aki amennyiben azt indokoltnak tartja, létrehoz egy új termékkategóriát ezen okból.
 • Termék megnevezése, leírása: a leírás legyen pontos, a Termék megnevezéséből egyértelműen következtetni tudjon a Vevő arra, hogy mi a termék valódi funkciója. A terméklapon szereplő leírás tartalmazza a Termék főbb tulajdonságait, méretét, funkcióját, készítésének módját, hogy az Alkotó pontosan mit készített rajta, és egyéb releváns használati jellemzőket: minden olyan információt, amit egy termék mellé használati útmutatóként, tájékoztatóként szükséges megadni. A megnevezésben/címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum. Alkotó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett információk a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós, létező/meglévő termék hirdethető.
 • Az Alkotó szavatol a Termék eredetéért, rendelkezésre állásáért.

5.13 A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak az Alkotónak legkésőbb az általa a Vevő részére a sikeres tranzakcióról küldött visszaigazolással kell eleget tennie, a Jót Venni Jó technikai lehetőségek függvényében felületet biztosíthat a tájékoztatások megtételének.

A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért, így különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által felsorolt tájékoztatásért minden esetben az Alkotó felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági és az esetleges jótállási (garancia) feltételekre, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeire is.

5.14 Az Alkotó egyes adatai a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így az Alkotónak a visszaigazolásban meg kell adnia legalább az alábbi adatokat: neve (cégneve), székhelye (telephelye), elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe); nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, engedélyköteles tevékenység esetén: engedélyező hatóság megnevezése, kiadott engedélyének száma; adószáma, esetlegesen, tevékenységére irányadó magatartási kódex és annak hozzáférhetősége megjelölése.

5.15 Az Alkotó elismeri, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély Vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, amely a Termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást az Alkotó köteles biztosítani. Az Alkotó a terméklapon megjelenítheti, ha a Termékre elállási jog nem gyakorolható, jogszabály által meghatározott kivételek miatt.

Az Alkotó minden esetben köteles a terméklapon egyértelműen megjeleníteni, hogy Vevő által a Termékért fizetett Végösszegnek nem teljes egésze, hanem csak egyik része a Termék Vételára, amely a magánszemély Vevőnek az elállási jog gyakorlása következtében visszajár, a másik része Adomány, amely az elállási jog gyakorlása során a magánszemély Vevőnek nem jár vissza.

6. Licitálás és vásárlás

6.1. A Jót Venni Jó-n – a Ptk. 6:64. §-a szerint – az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint Vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg. A licit megtételekor annak összege a licitáló Felhasználó bankkártyáján befoglalásra kerül az Üzemeltető által, azonban az csak akkor kerül levonásra és az Alkotó részére továbbításra, ha az a licit válik a nyertes licitté.

6.2. Aukciós értékesítés során adott licit csak mindkét fél (az Alkotó és a Vevő) beleegyezésével és kizárólag az Üzemeltető által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre az Üzemeltető nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért az Üzemeltető a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el.

6.2.1. Ha a Termék feltöltését követően az megsemmisül vagy annak állapotában jelentős változás (pl. állagromlás) áll be, az Alkotó az adott tranzakciót az Üzemeltető felé jelezheti és azt az Üzemeltető az Alkotó kérésére törölheti, akkor is, ha arra érvényes vételi ajánlat (licit) érkezett (aukciótörlés). Az Alkotó egy hónapban aukciótörlést kizárólag egyszer kérhet és hajthat végre. Az aukciótörléssel az adott tranzakcióra érkezett vételi ajánlatok (licitek) automatikusan törlésre kerülnek. Aukciótörlés esetén a törölt tranzakció a feltöltéskor megadott tulajdonságokkal nem indítható újra.

6.3. A tranzakció lezárását követően az Alkotó és a Vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a Vevő, mind az Alkotó, mint eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az Alkotó köteles a Terméket a kialakult leütési áron (leütési ár vagy legalább Azonnali ár) a Vevőnek értékesíteni, a Vevő pedig, az Alkotó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a Terméket ezen a leütési áron megvenni és átvenni. Amennyiben a Vevő a Terméket nem veszi át az Alkotó a Jót Venni Jó felé jelzi, az Üzemeltető jogosult a Vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az Alkotó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem jelzi. Amennyiben az Alkotó a Vevő teljesítése (a Termék Végösszegének megfizetése) ellenére a Terméket nem adja át a Vevő részére, és ezt a Vevő a Jót Venni Jó felé jelzi, az Üzemeltető jogosult az Alkotó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a Vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

Aukciós értékesítés esetén, ha a Vevő licitje a legmagasabb (és minden esetben elérte e Nyitóárat) mind az Alkotó, mind a Vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely pontja miatt tiltott.

Az Alkotó a tranzakció végétől számított 7 napon belül köteles postázni a Vevőnek a Vevő által megvásárolt Terméket.

6.4. Amennyiben a Vevő Barion útján fizeti meg a Termék Végösszegét, úgy az Alkotó annak Vételár részét azonnal megkapja, egyéb esetben az Üzemeltető a Vételárat a fizetéstől számított 15 napon belül továbbítja az Alkotó részére.

6.4. Adományozás

6.4.1. A Termék Végösszegének egy meghatározott, alább megjelölt részét a Vevő egy vagy több általa kiválasztott Cél támogatására ajánlhatja fel.

6.4.2. Az Adomány összege a Termékért fizetett Végösszegnek a Termék Vételárát meghaladó része, amely két résznek (Vételár és Adomány) a Végösszeggel együtt egyértelműen feltüntetésre kell kerülnie a terméklapon.

6.4.3. Az Üzemeltető az Adományt a Vevő által megjelölt egy vagy több Cél támogatására továbbítja a Vevő által megjelölt arányban, felosztásban. A Vevő az Adománynak a támogatott Szervezet részére történő továbbításáról az Üzemeltetőtől értesítést kérhet, valamint hozzájárulhat adománya tényének és összegének a támogatott Szervezet részére történő továbbításához.

6.4.4. A Felhasználó a Jót Venni Jó-n vásárlás nélkül is adományozhat egy vagy több Cél támogatására.

6.4.7. Ha a Vevő nem választott ki és jelölt meg Célt, az általa a Termékért fizetett Végösszegnek a Vételárat meghaladó részét az Üzemeltető Portálhasználati díjként könyveli el és arról számlát állít ki a Vevő részére.

7. Szervezetekre vonatkozó rendelkezések

7.1. Szervezetként a Weboldalra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6.pontja szerinti civil szervezet regisztrálhat.

7.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztráció során az adott Szervezet létezését és működésének tényét ellenőrizze, valamint a Szervezet jogszerű működését alátámasztandó többletdokumentumokat kérjen be a Szervezettől.

7.3. A Szervezet regisztrációja során az alábbi adatokat köteles megadni: neve, székhelye, képviselője, adószáma, bankszámlaszám, telefonszám, email cím.

7.4. Szervezetként történő regisztráció során a Szervezet köteles egy a Szervezet tevékenységét és főbb jellemzőit tartalmazó bemutatkozást a Weboldalon megjeleníteni vagy az Üzemeltető részére, annak megjelenítése céljából rendelkezésre bocsátani.

7.5. A Szervezet a regisztráció során képeket tölthet fel, amely képek a Szervezet tevékenységét mutatják be, ábrázolják.

7.6. A Weboldalon történő regisztrációval, és annak során a jelen ÁFF elfogadásával a Szervezet hozzájárul, hogy az általa a Weboldalon megjelenített anyagokat és képeket az Üzemeltető a Weboldal népszerűsítése céljából felhasználja. A Szervezet szavatol azért, hogy az általa a Weboldalra feltöltött anyagok és képek harmadik személyes jogát, jogos érdekét nem sértik.

7.7. A Szervezet a Weboldalon keresztül kapott Adomány után az Üzemeltető részére Portálhasználati díjat fizet, az Üzemeltető aktuális, az adott tranzakció lezárultakor hatályos díjszabása szerint. A portálhasználati díj kifizetése a Szervezet döntése alapján az Üzemeltető által a Szervezet részére továbbítandó adományból történő levonás, kifizetés útján is teljesíthető.

7.8. Az Üzemeltető a Vevő által adományozott Adományt a Szervezet részére az adományozást követő hónap 10. napjáig továbbítja.

7.8. A Szervezet vállalja, hogy az általa kapott Adománnyal összefüggésben valamennyi, jogszabály által meghatározott beszámolási és egyéb kötelezettségét teljesíti.

8. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

8.1. Az Jót Venni Jó online piactér működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, kapcsolatban, ezért az Üzemeltető nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett Termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem felel továbbá azért, hogy a Vevők ténylegesen meg tudják venni, az Alkotók pedig ténylegesen el tudják adni a Termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a Felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

Az Üzemeltető jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így az Üzemeltető kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

8.2. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, az Üzemeltető nem felel a Felhasználók között keletkezett jogvita tárgyát képező károkozásokért.

8.3. Az Alkotó valamint a Szervezet által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.4. Az Alkotó és a Szervezet által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárért kizárólag az Alkotó/Szervezet tartozik felelősséggel. A Jót Venni Jó online piactéren jogellenes tartalom, harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívás nem helyezhető el.

8.5. Amennyiben az online piactéren az Alkotó vagy Szervezet által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az Alkotó/Szervezet az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Jót Venni Jó jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Jót Venni Jó nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

8.6. Amennyiben a Jót Venni Jó online piacterén az Alkotó/Szervezet által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekertv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot/Szervezet által megjelenített tartalmat) eltávolíthatja, ha az arra jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az Üzemeltető a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

8.7. Az eladott Termékek kiszállítása, átadása a Jót Venni Jó-tól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Jót Venni Jó azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés). A Jót Venni Jó online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Jót Venni Jó nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért. Az igénybe vett fizetési szolgáltatatás (Barion) használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Jót Venni Jó nem vállal felelősséget.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9.1. Az Üzemeltető a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket, fogyasztói panaszokat elsősorban az e célra szolgáló, panasz@jotvennijo.hu email címre küldött email útján fogadja és haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9.2. Az Üzemeltető a Szolgáltatással kapcsolatos panaszok, felhasználói megkeresések kivizsgálása során és egyéb, felhasználók közötti vita megoldása érdekében a panaszostól az adott Termék eladásához kapcsolódó, a vita eldöntését elősegítendő dokumentációt kérhet (pl. elektronikus levelezés). A Felhasználók által a szerződés teljesítésével összefüggésben csatolt dokumentáció mind a Vevő, mind az Alkotó vonatkozásában tartalmazhat olyan személyes adatokat (pl.: a név és az e-mail cím), amelyeket a Vevő és az Alkotó az Üzemeltető részére a regisztrációs, illetve a vásárlási folyamat során egyébként is elérhetővé tett, és a jelen ÁFF elfogadásával a vitarendezési célú kezelésükhöz külön is hozzájárul.

9.3. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Jót Venni Jó szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó a Jót Venni Jó szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap ) kezdeményezheti.

10. A Szolgáltatás megszűnése, felfüggesztése, megszüntetése (a Felhasználó kizárása)

10/1. Jelen Általános Felhasználási Feltételek a Felhasználók általi elfogadás napján lépnek hatályba és határozatlan ideig maradnak érvényben.

10/2. Az Általános Felhasználási Feltételek szerint létrejött Jót Venni Jó és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

 1. közös megegyezéssel: a Felek írásos megállapodása szerint;
 2. a Felhasználó által (e-mail útján) kezdeményezett felmondással;
 3. a Jót Venni Jó által kezdeményezett felmondással:
  • a Jót Venni Jó kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő alatt a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése nem korlátozható.
  • a Jót Venni Jó kezdeményezheti a Weboldal passzív felhasználói regisztrációjának törlését. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a Weboldalra való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 1 (egy) év eltelt. A Jót Venni Jó a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a Weboldalra történő belépése vagy a törlés elleni tiltakozása a felhasználó passzív állapotát, így a regisztráció törlését is megszünteti.
  • a Jót Venni Jó kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, 15 napos felmondási idővel, amennyiben a Felhasználó az arra biztosított határidőben nem fogadja el Felhasználási Feltételek Jót Venni Jó által javasolt módosítását. A felmondási idő alatt a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatáshoz nem korlátozható.
  • a Jót Venni Jó kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, az értesítés napjával azonnali hatállyal, amennyiben a Jót Venni Jó úgy találja, hogy a Felhasználó megszegte a jelen Általános Felhasználási Feltételekben rögzített kötelezettségét (pl. a tiltott termékek és szolgáltatások feltöltésére vonatkozó pont szabályait, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegését, valamint minden további olyan esetet, amelyet az Általános Felhasználási Feltételek kifejezetten nevesítenek) vagy abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan adatokat ad meg, vagy az Alkotó végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alá kerül vagy a Szervezet megszűnése folyamatban van. A Jót Venni Jó értesítése elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz megszűnik.
 4. bármelyik Fél által kezdeményezett felmondással: bármelyik Fél kezdeményezheti a jelen Általános Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését 30 (harminc) napos felmondási idő mellett a másik félnek küldött elektronikus levéllel történő értesítéssel, amennyiben a Felek egyike megszegte a jelen Általános Felhasználási Feltételekben rögzített olyan kötelezettségét, melyre más megszüntetési mód vagy rendelkezés egyébként nem lenne alkalmazható, és a szerződésszegést a másik Fél e tárgyban tett felszólítása ellenére sem orvosolta az értesítésben kitűzött határidőre. A Jót Venni Jó által küldött értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz korlátozott lehet.

10/3. A Felhasználó regisztrációjának törlése, így a jelen Általános Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses jogviszony megszűnése nem érinti a Felek között egymással szemben már fennálló kötelezettségek teljesítését.

10/4. A Jót Venni Jó különösen az alábbi esetekben függesztheti fel, korlátozza, illetve korlátozhatja a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését.

 1. amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem valós regisztrációs adatokat ad meg;
 2. amennyiben az Alkotó csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül vagy a Szervezet megszűnése/megszüntetése folyamatban van, vagy a Szervezettel összefüggésben olyan információk jutnak az Üzemeltető birtokába, amelyek az Adományra való jogosultsága hiányának valószínűsítésére alkalmasak;
 3. amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás használata során, különösen a tranzakciók és termékelhelyezés során, a Jót Venni Jó platform jelen Általános Felhasználási Feltételekben és egyéb szabályzatokban lefektetett működési elveivel ellentétes magatartást tanúsít, különösen, de nem kizárólagosan:
  • számlatartozás;
  • már kizárt felhasználó ismételt regisztrációja;
  • csaló-gyanús felhasználó;
  • saját maga által feltöltött Terméke történő licitálás;
  • aukciórombolás vagy más destruktív magatartás;
  • bármely más súlyos és szándékos szabálytalanság.
 4. amennyiben a Felhasználó a Jót Venni Jó Szolgáltatás használata során olyan magatartás tanúsít vagy olyan tevékenységet folytat, amely alkalmas arra, hogy a Szolgáltatás más felhasználóinak a Jót Venni Jó platformba vetett bizalmát csökkentse, a Szolgáltatás más felhasználóit megkárosítsa, illetve a Szolgáltatás használata során a Felhasználóval szemben felmerül a csalás gyanúja.

10/5. A Felhasználó felhasználói fiókjának/regisztrációjának jelen ÁFF rendelkezései megsértése okán vagy más okból történő időleges felfüggesztéséről az Üzemeltető az indokok megjelölésével a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével értesíti a Felhasználót. A felfüggesztés megszüntetését követően, amennyiben az nem a regisztráció törlése miatt kerül megszüntetésre, a Felhasználó Weboldallal összefüggő jogosultságai visszaállításra kerülnek.

10/6. A fenti (10/4. pontban megjelölt) esetekben a Jót Venni Jó végérvényesen felfüggesztheti a Felhasználó regisztrációját és kizárhatja a Felhasználót a Jót Venni Jó használatából. Erről a Jót Venni Jó az indokok megjelölésével értesítést küld a Felhasználó regisztrációs e-mail címére, értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz végérvényesen megszűnik.

11. További információk

11.1. További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek „A Jót Venni Jó aktuális díjszabása” melléklete tartalmaz, amely a jelen ÁFF elválaszthatatlan részét képezi továbbá az Adatkezelési Tájékoztató, amely a jelen ÁFF-től különálló dokumentum.

11.3. Jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Felhasználó és az Üzemeltető közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Felek a Szolgáltatással összefüggésben felmerülő vitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a pertárgy értékéről függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

Jelen dokumentum az ÁFF 2021. október 16. napjától hatályos verziója.